Phone 81-722-86-4889・Fax 81-722-86-4890

 Glayva International Inc.

 179-32 Noziricho, Sakai-city, Osaka, Japan