Phone : 81-722-86-4889

 Fax   : 81-722-86-4890

 Glayva International Inc

 179-32 Noziricho, Sakai-city, 599-8116 Osaka, Japan

 Att. Mr. Hariki Susumu(Director)

 E-mail hariki@glayva.net